01.04.2016

Abdullah DEVELİOĞLU - - - 04.12.1945 - 18.03.1950

1308 Rumi ve 1309 Hicri yılında Develi'nin Camii Kebir Mahallesinde doğmuştur.

Babası ulemadan Develi Müftüsü Hacı mahmud Efendi, annesi ise yine ulema kızı Ayşe Hanımdır. İlk tahsilini Develi'de mahallin hoca efendilerinden yapan Develioğlu Rüşdiyeyi on üç yaşında bitirdikten sonra 1324/1908 yılında kayseri'ye gelmiştir.


Kayseri'ye geldikten sonra Hamurculu Osman Efendi'den Nahiv, mantık belagat ve ilmi beyan okumuştur.1328/1912 yılında Hamurculu Osman Efendi'nin vefat etmesiyle Miyas Zade Nuh Naci Efendi'nin derslerine devam eden Develioğlu, üç sene de hoca efendiden okuduktan sonra icazetname almıştır.


Daha sonra; Adab, Fıkıh, Feraiz, Tefsir, Aruz, Elgaz ve Muamma gibi dersler okuyan    

Develioğlu Harb-i Umumi (Birinci Dünya Savaşı)'nın başlaması üzerine (1331/1914)  On yıllık derslerine ara vermek zorunda kalmıştır. Harb-i Umumide askerliğe alınan Develioğlu askerliğini Ankara'da yapmıştır. Dört yıllık askerlik görevinden sonra Kayseri'ye gelmiş ve 1335/1919 'da Kayseri'de evlenmiştir.
 

22 Teşrin-i Sani 1336/1920 tarihinde Kayseri Daru'l Hilafe Medresesi muallimliğine tayin edilmiştir. Dört yıl bu görevde kaldıktan sonra medreselerin lağvı üzerine Kız Orta Mektebi Din Dersi öğretmenliğine getirilmiştir. Daha sonra hapishane öğretmenliğine getirilen Develioğlu bir yıl sonra Develi İlkokul öğretmenliğine tayin edilmiştir. Bu vazifede iken ek görev olarak bir de Develi Vaizliği verilmiştir.


1933 yılında öğretmenlikten arılan Develioğlu, Develi'de vaizlik yaparken aynı vazife ile Kayseri'ye nakledilmiştir. Mayıs 1941 yılında Kayseri müftü müsevvidi olarak görevlendirilen Develioğlu 1943 yılında Müftü Miyas Zade Nuh Naci Efendi'nin felç olmasıyla müftü vekilliğine getirilmiştir. İki senelik vekâletten sonra 30 Teşrin-i Sani 1945 tarihinde Kayseri Müftülüğüne getirilmiştir. Beş yıl Kayseri'de müftülük yaptıktan sonra 18 Mart 1950 tarihinde merkezi Kayseri olmak üzere Yozgat ve Sivas İlleri gezici vaizliğine tayin edilmiştir. İki yıl kadar bu görevde bulunan Develioğlu, bu müddet zarfında gittiği yerleri irşad eylemiştir.


9 Ağustos 1952 tarihinde Adana müftülüğüne getirilen Develioğlu, beş yıl kadar da burada görev yapmıştır. Bu vazifesi sırasında ayrıca Adana İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenliğinde de bulunmuştur.


1956 yılında emekli olan Develioğlu 1964 yılında İstanbul'da ikamet etmeye başlamıştır. Burada fahri vaizlik yapmakla ve kitap yazmakla vakit geçirirken nihayet 28 Mayıs 1984 Pazartesi günü 93 yaşında İstanbul'da vefat etmiş ve oraya defnedilmiştir.

Şairliği de bulunan Develioğlu şiirlerinde ABDİ mahlasını kullanmıştır.

 

 

Eserleri:

1-Gülza-ı Sufiyye der İzah-ı Taiyye

2-Fülkü'l-Ebhar fi Şerhi Lücceti'l-Esrar

3-Penç-Name (Beş Kitap)

4-Üç Bin Türk ve İslam Müellifi (Büyük İnsanlar)

5-Sabr u ibtila ve İbretli Kıssalar

6-Şerhu Şir'atil-İslam Tercümesi (Yazma