18.10.2021

YENİ VEKİL İMAM HATİPLİK SINAV DUYURUSU

KAYSERİ İL MÜFTÜLÜĞÜ

VEKİL İMAM HATİP VE MÜEZZİN KAYYIM SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

İlimiz ilçe müftülüklerine bağlı camilerde imam hatip ve müezzin kayyım olarak görev yapanlardan askerlik, yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirme, görevden uzaklaştırma, hastalık, aylıksız izin, hizmet içi eğitim vb. nedenlerle görevlerinden geçici olarak ayrılmaları sebebiyle sunulan din hizmetinin aksamaması için bu görevleri vekaleten ifa etmek amacıyla açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak atama yapılmak üzere sözlü sınav yapılacaktır.

Sınava 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı sözlü sınava çağrılacak, sınav sonucu başarı sırasına göre ihtiyaç duyulan kadar adaylar arasından açıktan Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyım alımı yapılacaktır.

Unvanı

Kontenjan

Vekil İmam-Hatip

70

Vekil Müezzin Kayyım

20

 

Not : Belirlenen kontenjan sayısı vekil sözlü mülakatın geçerlilik süresi içerisinde tahmini ihtiyaç sayısıdır.

 

A) BAŞVURU ŞARTLARI

 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

 

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

 

3- 01.11.2021 tarihi itibariyle (Dini yüksek öğrenimi veya en az imam hatip lisesi mezunu olmak, (Hafızlık belgesine sahip lise mezunu olanlar vekil müezzin-kayyımlık için müracaat edebilecektir.)

 

4- 2020 yılı KPSS sınavından KPSS (B) grubu (KPSSP-124, İlahiyat Ön Lisans mezunları için KPSSP-123 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP-122) puan türlerden birinden 50 ve üzeri puan almış olmak.

5- 657 sayılı DMK’nın 125/E maddesi gereği memurluktan çıkarılmamış olmak.

6- Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak. (adli ve sağlık yönlerinden)

7- Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

 

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE GEREKLİ BELGELER

1- Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından yapılacaktır.

2- Müracaat işlemleri 18/10/202101/11/2021 (saat 17.30) tarihleri arasında yapılacaktır.

3- Dilekçe (İl/İlçe müftülüklerinden temin edilecektir.)

4- 2020 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi.

5- Diplomanın, varsa hafızlık belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi. (Aslı görüldükten sonra müracaatçıya teslim edilecektir)

6- Vesikalık fotoğraf. (1 adet)

7- Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

8- Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9- Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.


 

C) SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ VE ŞEKLİ

1- 2020 yılı KPSS sınavından yukarıda tabloda belirtilen puan türlerden birinden 50 ve üzeri puan almış olmak.

2- Başvuruların KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

3- Bir grupta ( İmam hatip, müezzin kayyım) KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

4- Sınav 08.11.2021 tarihinde saat 09.00'da İl Müftülüğünde başlayacak olup müracaat yoğunluğuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların bilgileri, sınavın gün, tarih ve saatini belirtir listeler 03.11.2021 tarihinde https://kayseri.diyanet.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.

5- Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

6- Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Nüfus cüzdan, kimlik kartı veya pasaport belgelerden herhangi biri bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi kabul edilmeyecektir.


 

D) SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1- Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

2- İmam-Hatip İçin;

a) Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 Puan)

c) Hitabet. (10 puan)

3- Müezzin-Kayyım için;

a) Kur'an-ı Kerim, (70 puan)

b) Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

c) Ezan ve ikamet. (10 puan
 

E) DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1- Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

2- Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

3- Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde başarı sıralaması sırasıyla tahsili yüksek olana,hafızlık belgesi olana, 2020 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, doğum tarihi önce olana göre sıralanacaktır.

 

F) SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

1- Adaylar sınav sonuçlarını https://kayseri.diyanet.gov.tr adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

2- Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Kayseri Müftülüğüne yapılacaktır.

3- İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

4- Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Kayseri Müftülüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.


 

G) TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ve GÖREV SÜRESİ

1- 31457 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması kanun ve ilgili alt mevzuatlar gereği arşiv araştırması tamamlandıktan sonra sınav sonucu başarı sırasına göre ihtiyaç duyulan kadar atama yapılacaktır.

2- Atama yapılacak dolu kadronun asli görevlisi görevine döndüğü, veya emekli, istifa başka yere kurum içi veya kurum dışı yer değişikliği v.b. nedenler ile vekalet edilen kadro boşladığı takdirde vekilin görevi bitmiş olacaktır. İkince defa vekalet görevi verilmeyecektir.

H) SINAVIN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR

1- Diyanet İşleri Başkanlığınca bu hususla ilgili alınacak bir karar veya talimat olmadığı takdirde Sınavın geçerlilik süresi 2020 DBHT sınavından sonra yeni bir DBHT sınavı yapılıp sonuçlar açıklanıncaya kadardır.

2- Müftülük sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

3- Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Göreve başladıktan sonra tespit edilmesi durumunda görevle ilişiği kesilecektir.

4- Sınav ve sonuçları ile ilgili https://kayseri.diyanet.gov.tr internet sitesi sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5- Sınavda başarılı olanların atama iş ve işlemleri ile ilgili tebligatlar Müftülüğümüze beyan edilen telefon numarasına Müftülüğümüz kurumsal telefonundan SMS yoluyla veya aranarak yapılacak olup, yapılacak tebligatta belirtilen süre içerisinde istenilen evraklar ile birlikte Kayseri İl Müftülüğüne müracaat etmeyenler, başarı durumuna göre verilen görevi kabul etmeyenler ve kurumumuza beyan edilen iletişim numarasından kendisine ulaşılamayanlar atama hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

6- Müftülüğümüze beyan edilen telefon iletişim değişmesi durumunda bilgilerinin güncellenmesinden adayın kendisi sorumludur.

7- Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Kayseri İl Müftülüğüne ulaştırmaları gerekmektedir

6- Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

KAYSERİ İL MÜFTÜLÜĞÜ